ENERGIA JE BUDÚCNOSŤ

Študuj KET a budeš pripravený na budúcnosť
Podaj si prihlášku do 30.4.2024

 

ČAROVANIE S ENERGIOU

Študuj KET a budeš pripravený na budúcnosť
Podaj si prihlášku do 30.4.2024

1
1

Ako to u nás vyzerá?

Zaži
UNIZA

Zaži
UNIZA

O nás

Hlavné zameranie katedry súvisí so znižovaním energetickej náročnosti objektov, optimalizáciou spotreby energie, využívaním odpadového tepla, optimalizáciou prúdenia tekutín, simuláciou tepelných javov, obnoviteľnými zdrojmi energie, optimalizáciou zdrojov tepla, hospodárnym využívaním tepelnej energie, energetickými auditmi, projektovaním vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení.

Profil absolventa

Absolvent štúdia sa v praxi uplatní v oblasti navrhovania, prevádzkovania a projektovania vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav. Taktiež je možné pracovať v oblastiach, kde sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i v komunálnej výstavbe) a využívania alternatívnych zdrojov energie.

Zaujímavé predmety

ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

Je predmet, ktorý Vám ukáže možnosti využitia iných ako fosílnych zdrojov energie…

KOMBINOVANÁ VÝROBA ENERGIE

Tu sa stretnete s možnosťami spoločnej výroby elektrickej energie a tepla, napríklad aj pomocou Stirlingovho motora…

VYKUROVANIE

V rámci predmetu sa naučíte projektovať a prevádzkovať vykurovacie systémy od stanovenia spotreby tepla, cez hydraulické vyregulovanie až po zapojenie kotolne…

VETRANIE A KLIMATIZÁCIA

Tu sa naučíte navrhovať a prevádzkovať vzduchotechnické zariadenia, od stanovenia tepelnej záťaže po dimenzovanie klimatizačných jednotiek…

ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA

Vedomosti z predmetu Vám rozšíria obzor v oblasti ventilátorov a kompresorov…

PRENOS TEPLA A HMOTY

Vás oboznámi s možnosťami šírenia tepla v látkach a v prostredí okolo nich…

REGULÁCIA TEPELNÝCH ZARIADENÍ

Počas štúdia sa oboznámite s modernými regulačnými prvkami, ktoré zaisťujú bezpečnosť prevádzky a úsporu tepelnej energie…

CENTRÁLNE ZÁSOBOVANIE TEPLA

Predmet poskytuje informácie o diaľkových rozvodoch tepla a problémami, ktoré pri navrhovaní týchto rozvodov vznikajú…

CHLADIACA TECHNIKA A TEPELNÉ ČERPADLÁ

Tu sa dozviete veľa zaujímavostí o zapojení tepelných čerpadiel, klimatizáciách a ďalších spôsoboch chladenia…

NUMERICKÉ SIMULÁCIE PRENOSU TEPLA A HMOTY

Študent sa oboznámi s modelovaním energetických zariadení metódou CFD, sieť a jeho význam pre matematické modelovanie, modelmi turbulencie, modelovanie laminárneho a turbulentného režimu, modelovanie prenosu tepla, viacfázové modely.

96

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ODBORE

600

POČET ABSOLVENTOV

Katedra pre Vás zabezpečuje všetky stupne vysokoškolského štúdia

Bakalárske štúdium

Štúdijný program: ENERGETICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA TECHNIKA
Študijný odbor: Strojárstvo
Forma štúdia:

denné (3 roky) 

Hlavný garant:

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

 

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob výberu: Požaduje sa ukončená stredná škola s maturitou a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok v zmysle študijného poriadku SjF ŽU v Žiline. (Študijný poriadok SjF)

 

Ukončenie a vysokoškolský diplom: Program končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce a overenie spôsobilosti riešiť zadaný problém. Absolventom bakalárskeho programu vydá vysoká škola diplom s uvedením odboru a priznáva sa im akademický titul “bakalár”, v skratke “Bc”.

Charakteristika štúdijného programu:

Študijný program Energetická a environmentálna technika sa zameriava na zabezpečenie vhodného prostredia pre človeka z hľadiska tepelnej pohody a kvalitného ovzdušia. Značná pozornosť pri štúdiu sa venuje problematike znižovania tepelnej náročnosti technológií v priemysle, poľnohospodárstve a v doprave, na hospodárne využívanie tepelnej energie v komunálnej sfére, na využívanie alternatívnych zdrojov energie a na znižovanie zaťaženia životného prostredia z hľadiska ekologického. Svojim obsahom študijný program Energetická a environmentálna technika zahrňuje oblasť projektovania a prevádzkovania vykurovacích, vetracích, klimatizačných a plynárenských sústav. V rámci štúdia sa študenti zoznámia s novými a modernými trendmi v uvedených oblastiach. Zároveň získajú odborný základ a praktické skúsenosti nevyhnutné na riešenie širokého okruhu problémov súvisiacich s navrhovaním energetických technológií nízko energetických a inteligentných budov. Študenti sa zoznámia i s energetickým manažmentom prevádzkovania energetických zariadení v priemyselnej i komunálnej sfére. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je i oblasť využívania alternatívnych zdrojov energie (slnečnej, veternej a geotermálnej energie, energie biomasy, tepelných čerpadiel a pod.) Študent sa môže na základe voliteľných predmetov profilovať buď v odbornosti vykurovania, klimatizácie a vetrania, alebo v plynárenstve. Svoje odborné znalosti študenti preukážu pri riešení individuálne zadaného semestrálneho a záverečného projektu. Študijný program sa končí záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. Absolventi štúdia sa v praxi veľmi dobre uplatnia v žiadaných profesiách pri projektovaní a prevádzkovaní vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, ako aj v tých oblastiach, v ktorých sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti tepelných technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i v bytovej výstavbe) a pri reálnych aplikáciách alternatívnych zdrojov energie. Na bakalárske štúdium v programe Energetická a environmentálna technika nadväzuje inžinierske štúdium v študijnom programe Technika prostredia.

Prehľad o spôsobe uplatnenia absolventov:

Absolvent štúdia sa v praxi uplatňuje v oblasti navrhovania, prevádzkovania a projektovania vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, ako i v tých oblastiach, kde sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i v komunálnej sfére) a využívania alternatívnych zdrojov energie.

Bližšie informácie o študijnom programe Energetická a environmentálna technika nájdete TU.

Inžinierske štúdium

Štúdijný program: TECHNIKA PROSTREDIA
Študijný odbor: Strojárstvo
Forma štúdia:
denné (2 roky) 
Hlavný garant:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
 

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob výberu: Predpoklad, že študent absolvoval prvostupňové štúdium v študijnom odbore Energetické stroje a zariadenia alebo v príbuznom študijnom odbore (napr. Dopravné stroje a zariadenia, Motorové vozidlá, Koľajové vozidlá, lode a lietadlá…). V inom prípade je možné navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky. Výber sa uskutočňuje v zmysle študijného poriadku SjF ŽU v Žiline. (Študijný poriadok SjF)

 

Ukončenie a vysokoškolský diplom: Program končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce, overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania a kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru. Absolventom inžinierskeho programu vydá vysoká škola diplom s uvedením odboru a priznáva sa im akademický titul “inžinier”, v skratke “Ing.”.

Charakteristika študijného programu:

Absolvent získa znalosti o konštrukcii, projektovaní a skúšaní technických zariadení pre úpravu stavu prostredia. Sú to zariadenia na úpravu mikroklímy a čistoty ovzdušia vo vnútornom prostredí, hlavne zariadenia vetracie, klimatizačné a vykurovacie, včítane systémov pre zásobovanie tepelnou energiou a zemným plynom. V rámci štúdia študenti získavajú teoreticko-metodologický odborný základ a praktické skúsenosti, nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov súvisiacich s navrhovaním, projektovaním a prevádzkou vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, konštrukciou a prevádzkou zdrojov tepla, čerpadiel a kompresorov, kogeneračných jednotiek a ostatných zariadení, ktoré sa aplikujú vo vykurovacích, vetracích a plynárenských sústavách, ako i konštrukcie strojov a zariadení na využívanie alternatívnych zdrojov energie ( slnečnej, veternej a geotermálnej energie, energie biomasy a odpadov a pod.). Na inžinierske štúdium v programe Technika prostredia nadväzuje doktorandské štúdium v študijnom programe Energetické stroje a zariadenia.

Bližšie informácie o študijnom programe Technika prostredia nájdete TU.

Doktorandské štúdium

Štúdijný program: Energetické stroje a zariadenia
Študijný odbor: Strojárstvo
Forma štúdia:
denné (3 roky) a externé (4 roky)
Hlavný garant:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob výberu: Predpoklad, že študent absolvoval prvostupňové studium v študijnom odbore Energetické stroje a zariadenia alebo v príbuznom študijnom odbore (napr. Dopravné stroje a zariadenia, Motorové vozidlá, Kolajové vozidlá, lode a lietadlá…). Výber sa uskutocňuje v zmysle študijného poriadku SjF ŽU v Žiline.(Študijný poriadok SjF)

Ukončenie a vysokoškolský diplom: Program koncí štátnou skúškou, ktorej súcastou je obhajoba dizertacnej práce. Dizertant musí preukázat schopnost samostatne získávat, spracovat a využívat teoretické a praktické poznatky. Absolventom doktorandského programu vydá vysoká škola diplom s uvedením odboru a priznáva sa im akademický titul “philosophiae doctor”, v skratke “PhD.”.

Charakteristika štúdijného programu:

Absolvent doktorandského študijného programu získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a vývoj nových energetických strojov a zariadení v odbore svojej užšej profilácie. Je pripravený na formuláciu, rozvoj i riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe (napr. je schopný projektovať, konštruovať i zlepšovať vlastnosti existujúcich energetických strojov a zariadení, zdokonaľovať ich technickú stránku i kvalitu a pod.). Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja energetických strojov a zariadení v oblasti svojej profilácie, ovláda zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba – použitie – recyklácia, právne i environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce a prezentáciu výsledkov práce. S hlbokými teoretickými znalosťami vie pracovať s komerčným softvérom pre široký rozsah aplikácií.

Bližšie informácie o študijnom programe Technika prostredia nájdete TU.